tvet-lpb
ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ
ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນວິຊາຊີບ ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ ມີຄຸນນະພາບ ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາກພື້ນ.
#ຮຽນວິຊາຊີບຫາວຽກເຮັດໄດ້ງ່າຍລາຍໄດ້ດີມີຊີວິດສົດໃສ
ຮຽນຫຍັງດີ?

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ ເປີດສອນໃນ 5 ພາກວິຊາ ຄື: ພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາກວິຊາກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ, ພາກວິຊາບໍລິຫານການໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພາກວິຊາອຸດສາຫະກຳ, ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີໄຟຟ້າ ແລະ (1) ສູນຝຶກອົບຮົມບໍລິຫານການໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ (ລານິດ)

Facebook Post
ສາຂາວິຊາຮຽນ
ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມກັບການປະຕິບັດ ງານໂຕຈິງ.
Untitled design (3)
ສາຂາວິຊາຮຽນ
ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມກັບການປະຕິບັດ ງານໂຕຈິງ.
ຂ່າວສານຂອງວິທະຍາໄລ
read more post
ກ່ຽວກັບ

ປັດຈຸບັນ​ວິທະຍາໄລ​ເຕັກນິກ-ວິຊາ​ຊີບ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ​ປະກອບມີ 3 ພະແນກການທີ່​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່​ຄະນະ​ພັກ ຄະນະ​ອຳນວຍ​ການ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ວິທະຍາ​ໄລ ຄື: ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ພະແນກວິຊາການ, ພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາ ແລະ ປະກອບມີ 5 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີ​ໄຟຟ້າ, ພາກວິຊາບໍລິຫານໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ພາກວິຊາກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ, ພາກວິຊາອຸດສະຫະກຳ ແລະ ພາກວິຊາວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ 1 ສູນຝືກອົບຮົມຄື: ສູນຝຶກອົບຮົມບໍລິຫານໂຄງແຮມ ແລະ ການທອງທຽວ.

tr
box
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວິທະຍາໄລ

ໃນອະດີດ​ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບຫຼວງພະບາງ ​ແຫ່ງ​ນີ້​ມີ​ຊື່ວ່າ: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ​ແບບ​ປະສົມ​ຟ້າ​ງຸ່ມ 4 ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ສອນ​ການ​ຮຽນ​ຢູ່​ໃນ 4 ສາຂາ​ວິຊາ​​ຄື: ​ກະ​ເສດ​ສາດ,​ເຄຫະ​ກຳສິນ,​ອຸດສາຫະກຳ​ສິນ,ພານິດ​ສະ​ກຳສິນ ໂຮງຮຽນຫລັງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1968 ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນ ຈົນ​ເຖິງ ປີ 1975 ພາຍຫລັງທີ່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍອອກຈາກແອກຄອບຄອງຂອງພວກຈັກກະພັດອາເມລິກາ ແລະໄດ້ສະຖາປານາປະເທດຊາດ ມາເປັນປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ມີການປັບປຸງ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຫລານ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຮໍ່າຮຽນໂດຍທົ່ວເຖິງ ຍ້ອນມີຄວາມຈຳເປັນດັ່ງກ່າວຈຶ່ງໄດ້ມີການປ່ຽນມາເປັນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສາມັນສຶກສາ ໄດ້ດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນຈົນມາເຖີງປີ 1978 ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນເປັນໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ,ເຮັດໜ້າທີກໍ່ສ້າງຄູຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາການສຶກສານັບແຕ່ຂັ້ນແຂວງລົງເຖິງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.

ມາເຖີງປີ 1980 ​ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານເພີ້ມຂຶ້ນ,ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ,ກໍ່ສ້າງນາຍຊ່າງທີ່ມີສີມື ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ​ຫັນ​ເອົາໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນຕົ້ນແຂວງຫຼວງພະບາງ ປ່ຽນ​ມາເປັນໂຮງຮຽນການຊ່າງຊັ້ນຕົ້ນຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເປີດສອນໃນຫຼັກສູດລະບົບ 8 + 2 ປະກອບ​ມີ: ພະ​ແນ​ກຊ່າງກໍ່ສ້າງ, ພະ​ແນ​ກ ຊ່າງ​ໄມ້, ພະ​ແນ​ກ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຫ້ອງການ ​ແລະ ພະ​ແນກຕັດຫຍິບ.ໃນສົກຮຽນ 1997 – 1998 ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ ຈາກ​ລະບົບ 8+2 ມາ​ເປັນ ລະບົບ 8+3  ປະກາສະ​ນິຍະ​ບັດ​ວິຊາ​ຊີບ​ຊຳນານ​ງານ (ປວຊ) ​ແລະ​ໄດ້​ຈັດການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ຈົນ​ເຖີງສົກຮຽນ 2000 - 2001. ​​ໃນ​ສົກຮຽນ 2001-2002 ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ່​ໄດ້ປ່ຽນ​ຊື່ຈາກ​ໂຮງຮຽນ​ການ​ຊ່າງ​ຊັ້ນ​ຕົ້ນ ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ມາ​ເປັນ​ໂຮງຮຽນ​ເຕັກນິກ - ​ວິຊາ​ຊີບ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ໄດ້ຂະຫຍາຍວິຊາສະເພາະ​ເພີ້​ມຕື່ມໄດ້​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 2 ລະບົບ ຄື: ລະບົບ 8+3 ( ປວຊ ) ​ແລະ ລະບົບ ​11+2 ( ປຊຕ ) ປະກາສະນິຍະບັດວິຊາຊີບເຕັກນິກ. ມາ​ຮອດ​ປີ 2007-2008 ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ຫຼັກສູດ​ໃໝ່ ​ແລະ ຍົກ​ລະດັບ​ມາ​ເປັນ 11+2+1 ( ປວສ ) ປະກາສະນິຍະບັດວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ. ​ເປັນ​ຊັ້ນ​ສູງ​ລະບົບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ​ແລະ ລະບົບ 11+2+1.5 ; 11+2+2 ຊັ້ນ​ສູງ​ລະບົບ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່, ດຳ​ເນີນ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ໃນ 5 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພະແນກບໍລິຫານໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງ ທ່ຽວ, ພະແນກໄຟ້ຟ້າເຕັກນິກ ແລະ ພະແນກກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ ແລະ ສ້າງຄູອາຊີວະສຶກສາ ປີ 2014-2015 ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຫຼັກສູດລະບົບຊັ້ນສູງ 12+3  ສາຂາວິຊາຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ ແລະ ລະບົບ 9+3+2 ສາຂາວິຊາໄຟຟ້າເຕັກນິກ, ສາຂາຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ, ສາຂາວິຊາການບັນຊີ ແລະ ສາຂາຊ່າງຈອດ ແລະ ທໍ່ນໍ້າ.  ​ຕະຫລອດ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ທາງ​ ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ເທິງ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ກົມ​ອາຊີວະ​ສຶກສາ , ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ຍາມ​ໃດກໍ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຊີ້​ນຳ ນຳພາ ລົງ​ໃກ້ຊິດຕິດ​ແທດ​ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ວຽກ​ງານ ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ,ການ​ພັດທະນາ​ຫລັກສູດ ​ແລະ ຍົກ​ລະດັບ​ໃຫ້​ແກ່​ພະນັກງານ​ຄູ​ອາຈານ ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດ​ສູງ​ຂຶ້ນ ​ເລື້ອຍໆ ​ແລະ​ກໍ​ມີ​ການ​ພັດທະນາ​ມາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ມາ​ເຖີງສົກຮຽນ 2015 ຈົນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ຍົກ​ລະດັບ ຈາກ​ໂຮງຮຽນ​ເຕັກນິກ-ວິຊາ​ຊີບ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ​ມາ​ເປັນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ່ 21 ກໍລະກົດ 2015.  ປີ 2018- 2019 ໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດໃໝ່ ອິກຕື່ມ 03 ຫຼັກສູດ ມີລາຍລະ ດັ່ງນີ້: ສາຂາ ການບໍລິການໂຮງແຮມ , ໃນລະບົບ ຊັ້ນກາງ 12+2,ສາຂາ ເລຂານຸການ, ໃນລະບົບ ຊັ້ນສູງ 12+3 , ສາຂາ ສ້ອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຢັນ - ເຄື່ອງປັບອາກາດ ໃນລະບົບ ຊັ້ນສູງ 12+3 , ແລະ ໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດໄລະຍະສັ້ນ ໃນ ລະດັບ C2 (ໄລຍະ 03 ເດືອນ) ມີ: ຊ່າງຕັດຫຍິບ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້,  ປີ 2020-2021 ໄດ້ເປີດສອນຫຼັກສູດໃໝ່ອິກໃນລະບົບຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນກາງ ມີ 02 ສາຂາຄື:  ສາຂາ ການຕະຫຼາດ ໃນລະບົບ ຊັ້ນສູງ 12+3, ການບໍລິການໂຮງແຮມ ໃນລະບົບ ຊັ້ນກາງ 9+3

ປັດຈຸບັນ​ວິທະຍາໄລ​ເຕັກນິກ-ວິຊາ​ຊີບ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ​ປະກອບມີ 3 ພະແນກການທີ່​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່​ຄະນະ​ພັກ ຄະນະ​ອຳນວຍ​ການ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ວິທະຍາ​ໄລ ຄື: ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ພະແນກວິຊາການ, ພະແນກກິດຈະການນັກສຶກສາ ແລະ ປະກອບມີ 5 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີ​ໄຟຟ້າ, ພາກວິຊາບໍລິຫານໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ພາກວິຊາກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ, ພາກວິຊາອຸດສະຫະກຳ ແລະ ພາກວິຊາວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະ 1 ສູນຝືກອົບຮົມຄື: ສູນຝຶກອົບຮົມບໍລິຫານໂຄງແຮມ ແລະ ການທອງທຽວ.

ltvc.edu.la
ຜູ້ບໍລິຫານ

ພາລະບົດບາດ

ມີພາລະບົດບາດກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ, ຍົກລະການຮຽນ – ການສອນ ໃຫ້ຖັນແຖວພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ຮາກຖານ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງ, ອົງການມີສຳນັກງານ, ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຮາກຖານ..

ສະຖິຕິ
1+
ນັກສຶກສາທັງໝົດ
1
ຄູ - ອາຈານ ທັງໝົດ ຍິງ 54 ທ່ານ
1+
ສາຂາວິຊາ
Scroll to Top